Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens 

 • Dagelijks Duurzaam
  Astridlaan 36
  8792 Desselgem
 • info@dagelijksduurzaam.be
 • Ondernemingsnummer: 1003.195.873.
 • BTW- nummer:  BE1003.195.873.
 • Eénmanszaak
 • Zaakvoerder: Floris Anckaert
  • florisanckaert@gmail.com
  • +32 4 99 63 37 08

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Dagelijks Duurzaam, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Astridlaan 36, 8792 Desselgem, BTW BE 1003.195.873.  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Dagelijks Duurzaam moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Dagelijks Duurzaam aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW , exclusief transportkosten en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Dagelijks Duurzaam behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Dagelijks Duurzaam is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dagelijks Duurzaam niet. Dagelijks Duurzaam is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dagelijks Duurzaam is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen via de contactpagina.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dagelijks Duurzaam. Dagelijks Duurzaam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Dagelijks Duurzaam op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Bancontact
 • Bankoverdracht
 • Belfius Direct Net
 • KBC/ CBC Betaalknop
 • Kredietkaart
 • Apple Pay

Dagelijks Duurzaam is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via Dagelijks Duurzaam worden enkel geleverd in België.

Indien het pakje verstuurd wordt met bpost zijn er vaste verzendkosten door Dagelijks Duurzaam vastgesteld op 4,95 euro. De transportkosten worden deels aangerekend aan de klant en deels door Dagelijks Duurzaam gedragen. Bestellingen die een bedrag van 75 euro bereiken, worden gratis verstuurd. Leveringen worden uitsluitend uitgevoerd door Bpost.

Pakjes worden enkel afgeleverd in pakjes automaten of afhaalpunten van Bpost.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Dagelijks Duurzaam.

Dagelijks Duurzaam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. De producten worden op een dusdanige manier verpakt dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met Bpost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Dagelijks Duurzaam. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Dagelijks Duurzaam te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Dagelijks Duurzaam.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Dagelijks Duurzaam, Astridlaan 36 8792 Desselgem mail: info@dagelijksduurzaam.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Dagelijks Duurzaam heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Dagelijks Duurzaam, Astridlaan 36 8792 Desselgem.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. 

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Dagelijks Duurzaam zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Dagelijks Duurzaam alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Dagelijks Duurzaam op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Dagelijks Duurzaam wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Dagelijks Duurzaam geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Dagelijks Duurzaam betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Dagelijks Duurzaam biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Dagelijks Duurzaam en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Dagelijks Duurzaam.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Dagelijks Duurzaam zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. 

Artikel 9: Contact

Dagelijks Duurzaam kan gecontacteerd worden via e-mail op info@dagelijksduurzaam.be, via sociale media op facebook en instagram, naam: “dagelijksduurzaam.be” of per post op het volgende adres Dagelijks Duurzaam, Astridlaan 36 8792 Desselgem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Dagelijks Duurzaam beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Dagelijks Duurzaam zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Dagelijks Duurzaam respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Het verwerken van de bestelling
 • Om goederen en diensten bij de klant af te leveren
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • De klant te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dagelijks Duurzaam, Astridlaan 36 8792 Desselgem, email: info@dagelijksduurzaam.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Dagelijks Duurzaam, Astridlaan 36 8792 Desselgem, email: info@dagelijksduurzaam.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen.

Dagelijks Duurzaam houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren op Dagelijks Duurzaam, Astridlaan 36 8792 Desselgem.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Dagelijks Duurzaam om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Dagelijks Duurzaam. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 
De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Product van de maand!

Deze maand zetten wij onze menstruatieproducten in de kijker. Bijna al deze producten zij nieuw in ons gamma. We geven deze maand dan ook 5% kennismakingskorting op deze producten.

Voor meer info over duurzaam menstrueren verwijzen we je graag door naar onze blogpost.